Vår verksamhet

Älvsborgsvind har två verksamhetsgrenar.

 
 • Vi utvinner miljöcertifierad elenergi från våra vindkraftverk, och säljer el och elcertifikat på den svenska marknaden.
 • Vi etablerar nya vindkraftverk, när/om bra tillfälle finns.
 

Företaget
Älvsborgsvind AB (publ)
Org nr 55 65 08 – 44 48
Momsnr se 55 65 08 - 44 48 01 Bergkullevägen 370
Bankkonto nr 5177-1193 859 (SEB)
461 67 TROLLHÄTTAN
0520 – 716 67
borglund.bertil@gmail.com

Bolaget Älvsborgsvind AB (publ) ägs av c:a 500 aktieägare. Vi är ett publikt aktiebolag, som startades år 1994 i dåvarande Älvsborgs län. Det är också förklaringen till bolagets namn.

Integritetspolicy

Aktiehandel
P g a att finansinspektionen inte beviljat
Pepins att fortsätta med den vanliga aktie-
handeln, går det inte längre att handla våra
aktier där.
Aktieägare som inte vill, eller kan, vänta på
sina innestående pengar till utskiftningen,
prel i dec, kan kontakta VD, som kan förmedla
handel mellan aktieägare i bolaget.
(Bertil Borglund 18 feb 2022)

Kalendarium

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

   

 

 

 

 

 

Nyheter

Rapport från vår sista bolagsstämma
Den 5 dec 2022 avslutades bolagets 27 åriga verksamhet genom den stämma som då hölls. 19 aktieägare deltog på plats i Åsaka bygdegård i Trollhättan och ytterligare 12 fanns på distans via Zoom. 33% av bolagets aktier var representerade på stämman.
Stämman leddes även denna gång av Gunnar Ek och var avklarad på en timme. Likvidatorn Paula Eninge föredrog sin slutredovisning, som visade att det finns 39 725 347 kr + ränta att skifta ut till aktieägarna. Räntan beror på att VD omplacerat kapitalet från SEB till SBAB efter försäljningen av vindkrafts-verken. Därigenom fick vi en ränteintäkt på drygt 166 000 kr i st f minusränta hos SEB. Sammantaget blir det 38,69 kr per aktie att utskifta till aktieägarna. Det kommer att ske 8 dec, och bör vara inne på aktieägarnas konton före Lucia.
Revisionsberättelsen föredrogs av ordf. Därefter beviljades likvidatorn ansvarsfrihet och 40 000 kr för sitt arbete.
Stämman avslutades av Gunnar Ek, som tackade aktieägarna och styrelsen, varpå bolaget bjöd närvarande deltagare på fika.
(2022 12 07 Bertil Borglund)

Avkastning på aktier i Älvsborgsvind
Aktieägarna får nu 38,69 kr/aktie utskiftat till sig. År 2021 delade vi ut 12 kr/aktie, efter försäljningen av våra andelar i NVA på Gotland. Sammantaget blir det 50,69 kr/aktie. Det betyder att alla som köpt aktier i våra emissioner har fått tillbaka minst lika mycket som man investerat; i de flesta fall mycket mer.
Vinsterna beskattas med 25%. Det som ska beskattas nu är skillnaden mellan 38,69 kr och aktieägarens genomsnittliga anskaffningsvärde. På vår sajt www.alvsborgsvind.se finns under flik ’Ekonomi’ en blankett, som kan användas för beräkning av anskaffningsvärdet.
Om någon har frågor om utbetalning av skiftesbeloppet, är det bara Euroclear som kan svara på det. Ta i så fall kontakt med dem, tel 08-4029111, eller med din förvaltare (bank).
Jag tackar alla våra aktieägare för vår tid tillsammans!
(2022 12 07 Bertil Borglund)

Slutredovisning
Likvidatorn har nu gjort slutredovisning för Älvsborgsvind AB,
som revisorn granskat och godkänt.
Den visar att det finns 39.725.347 kr att skifta ut till
aktieägarna. Det blir c:a 38,50 kr per aktie. Euroclear
betalar ut pengarna så snart som möjligt efter bolags-
stämman 5 dec. Det bör bli före Lucia.
I fjol delade vi ut 12 kr/aktie och nu blir det drygt 38 kr/aktie.
Därmed kan vi konstatera att alla, som köpt aktier i våra
emissioner, har fått alla satsade pengar tillbaka och väl det.
Dessutom den goa känslan av att vi bidragit till att göra
Sverige lite grönare.
Slutredovisningen finns under flik ’Ekonomi’=>’Årsredovisning’.
(29 okt 2022 Bertil Borglund)

Till aktieägare i Älvsborgsvind AB
Inbjudan till avslutande bolagsstämma
Likvideringen av bolaget går planenligt. Inga oväntade fordringsägare har hört av sig. Likvidatorn gör nu en slutredovisning av likvidationen, som sedan ska lämnas till revisorn. När revisionsberättelsen är klar, kallar vi till bolagsstämma för granskning av slutredovisningen. Kallelsen beräknas skickas ut i början av nov 2022 på sedvanligt sätt.
Bolagsstämman planeras att ske måndag 5 dec 2022 kl 18.00 i Åsaka bygdegård, Trollhättan. Det blir även möjligt att delta i stämman digitalt, via ZOOM. Mer om detta kommer i kallelsen i början av nov.
Mvh 25 sep 2022
Bertil Borglund
VD

Rapport från vår sista ordinarie årsstämma
Stämman ägde rum 4 april 2022 i Alingsås med 43 aktieägare närvarande samt en via fullmakt. Dessa representerade 30% av aktierna. Gunnar Ek ledde förhandlingarna rutinerat och trivsamt.
Resultaträkningen visar en omsättningsökning med 36%, trots att vi sålde vindkraftverk under året. Det operativa resultatet blev 2,2 Mkr och reavinsten för de sålda verken blev 6,8 Mkr, vilket gav ett resultat efter finansiella poster på 8,8 Mkr.
Balansräkningen visar att vårt egna kapital är 40 Mkr.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen, och beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.
VD rapporterade att den frivilliga likvidationsprocessen pågår enl plan och beräknas vara genomförd före årets slut. Utskiftning av kapitalet till aktieägarna planeras ske i dec 2022.
Stämman avslutades med att styrelseledamöterna överlämnade en gåva till VD. Ordf Gunnar Ek  tackade styrelsen, VD och de deltagande aktieägarna och förklarade stämman avslutad. Efter stämman bjöd bolaget på bl a kaffe och tårta. Därefter tog Lars Åkesson med oss på en nostalgi-tripp genom bolagets 27-åriga historia.
(8 april 2022 Bertil Borglund)

Deklarationstips

År 2021 delade vi ut 12 kr/aktie (22 juni). Utdelningen tas upp i årets deklaration, som nu är aktuell.
Utdelningen ska redovisas på blankett K12. Där framgår att endast 5/6 av utdelningen ska tas upp till beskattning, eftersom vi är ett s k onoterat bolag.
Förhoppningsvis har Skatteverket tillämpat detta, när de på sidan 1 i inkomstdeklarationen i punkt 7.2 har angett belopp för ränteinkomster, utdelningar mm. Om inte det förtryckta beloppet är rätt, gör du på följande sätt:

Om du deklarerar elektroniskt.
Gå in på skatteverket.se. Klicka på "kontrollera". Skrolla ner till pkt 7. Klicka på "Inkomster-Kapital". I pkt 7.2 finns Utdelning Älvsborgsvind. På den raden finns ett belopp längst till höger med avdragen skatt. Det beloppet ska vara 30% på 5/6 av utdelningen. Om det inte stämmer klickar du på "Ändra" på den blå listen upptill. Välj "7.2 Ränteinkomster, utdelningar mm". Klicka på "Ändra" och skriv dit rätt belopp. 
Gå tillbaka till "Start" och "Kontrollera". Titta på pkt 7.2 och kolla att nytt totalbelopp är infört i högra kolumnen.

Om du deklarerar på pappersblankett.
På blankett K12 skriver du in 5/6 av utdelat belopp.
På sidan 1 i Inkomstdeklarationen punkt 7.2 stryker du över felaktigt belopp och skriver det rätta beloppet i kolumnen bredvid.

(24 mar 2022 Bertil Borglund)

Kallelse till bolagsstämma
Bolagets sista ordinarie stämma kommer att hållas
måndag 4 april kl 18.00 2022 i Alingsås, i den vanliga
lokalen Brunnsgården på Norra Ringgatan 8.
Eftersom detta förmodligen blir den sista sammankomsten
för aktieägarna, bjuder bolaget på lite extra. Inte bara smörgås
och öl utan också kaffe och tårta. Därför måste vi be om anmälan
om deltagande senast 28 mars till borglund.bertil@gmail.com
eller tel 0520-71667 eller 0733 804805.
Se komplett kallelse under flik ’Organisation’=>’Kallelse’=>’2022’
Årsredovisningen finns under flik ’Ekonomi’=>’Årsredovisning’=>2021.
(Bertil Borglund 18 feb 2022)

Rapport från extrastämman 12 jan 2022

44 aktieägare deltog i den digitala stämman. De representerade 25% av aktierna. Gunnar Ek var ordförande. VD informerade om hur den frivilliga likvidationen ska genomföras. Beslutet blev att likvidation ska ske med start 13 jan 2022. Det är en lång process som beräknas vara klar i början av dec i år. Det innebär att aktieägarna beräknas få ut sina pengar i början av dec 2022. Skifteslikviden beräknas bli mellan 35 och 40 kr per aktie. Styrelsen föreslår advokat Paula Eninge till likvidator. Bolagsverket beslutar om det.

VD informerade om att beskattningen för aktieägarna blir betydligt gynnsammare vid likvidation än vid utdelning. Vid likvidation skattar man för skillnaden mellan skifteslikviden och anskaffningsvärdet, medan man vid utdelning måste skatta för hela det utdelade beloppet. I båda fallen är skatten 25%.

Aktiehandeln på Pepins har upphört vid årsskiftet. Om någon aktieägare inte kan eller vill vänta på pengarna, kan VD åtaga sig att förmedla aktiehandel mellan aktieägare i bolaget.

(20 jan 2022 Bertil Borglund)

Extra bolagsstämma 12 jan 2022
Den 1 dec i år sålde vi alla våra resterande vindkraftverk, i enlighet med stämmans beslut. Nu går vi vidare med uppdraget att likvidera bolaget frivilligt. Det kommer att ske 2022, och förutsätter ett stämmobeslut.
Därför kallar vi nu till extra bolagsstämma 12 jan 2022 kl 18. Stämman blir digital p g a FHM’s rekommendationer och för att så många aktieägare som möjligt ska kunna deltaga. Se anvisningar i kallelsen, som finns under flik ’Organisation’=>’Kallelse’=>’2022’.
(9 dec 2021 Bertil Borglund)

Pepins förändras vid årsskiftet 2021/22
Pepins nuvarande handelsmodell gäller t o m december månads handelsperiod. Därefter upphör den.
I det här läget blir mitt råd till våra aktieägare att invänta likvidationen. När den är klar – vilket beräknas bli hösten 2022- får alla aktieägare ut sin del av bolagets tillgångar. Aktieägare som inte vill vänta så länge har möjligheten att sälja i decemberhandeln, men om många gör det är det risk för att kursen blir låg.
(24 nov 2021 Bertil Borglund)

Försäljningsavtal ingånget
Årets stämma gav styrelsen uppdraget att sälja våra resterande vindkraftverk. Efter en lång försäljnings-process har vi nu – 29 okt – tecknat ett överlåtelse- avtal med Eagle Wind JV AB. Köpeskillingen är 57 Mkr.
Överlåtelsen är planerad att ske 1 dec 2021.
(31 okt 2021 Bertil Borglund)

Halvårsrapporten är klar och finns under flik ’Ekonomi’.
Den visar att våra förutsättningar har normaliserats efter
pandemin. Resultatet för halvåret blev en vinst med 1.3 Mkr.
Likviditeten är betryggande 2 Mkr.
I veckan som gick sålde vi Rune till en av våra aktieägare.
Försäljningsprocessen för de övriga verken pågår. Den part
vi tecknat villkorat avtal med ska besiktiga verken nästa vecka.
Inriktningen är att överlåtelsen ska ske 30 sep.
(14 aug 2021 Bertil Borglund)

Rapport från årsstämman
40 aktieägare deltog i vår digitala årsstämman 15 juni.
17 hade lämnat fullmakter. Därmed var 41,77% av bolagets
aktier företrädda på stämman. Gunnar Ek skötte ordförandeskapet med sedvanlig ackuratess.
Stämman beslöt

 • att bolaget ska avvecklas under andra halvåret 2021 eller 2022, 
 • att styrelsen får i uppdrag att sälja inkråmet, d v s samtliga vindkraftverk, och därefter genomföra en frivillig likvidation av bolaget,
 • att slutföra den affär som presenterades på stämman enl. det villkorade köpeavtalet,
 • att fastställa resultat- och balansräkningen,
 • att dela ut 12 kr per aktie, med avstämningsdag 17 juni och utbetalning 22 juni 2021,
 • att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och VD,
 • att prolongera alla arvoden och ersättningar,
 • att omvälja hela styrelsen och valberedningen, och
 • att välja Joakim Lindholm till ny ordinarie auktoriserad revisor, med Kjell Sjöberg som ersättare.

(18 juni 2021 Bertil Borglund)

Årsstämman 2021 blir digital
Vi hade en förhoppning om att kunna genomföra årets stämma i lokal.
Tyvärr kan vi inte heller i år göra det. FHM tillåter inte större folksamlingar
än 8 personer, så därför måste det bli ett digitalt möte. Denna gång med
Microsoft Teams.
Tid: tisdag 15 juni 2021 kl 18.00
Anslutning till web-mötet: Se anvisningar i kallelsen, som finns under flik
'Organisation'=>'Kallelse'=>'2021'
(12 maj 2021 Bertil Borglund)

Avveckling av bolaget, stopp i aktiehandeln
I enlighet med vår strategi, antagen på årsstämman 2020, håller vi nu på med att avveckla bolaget. Våra andelar i NVA på Gotland överlåts idag till Slitevind AB. Vi har även hittat en köpare till våra verk på fastlandet, med vilken vi nu förhandlar om en överlåtelse i tredje kvartalet i år. Vi har ett framförhandlat avtalsförslag, som ska underställas bolagsstämman 15 juni för beslut om godkännande.
Planen är att efter försäljning av samtliga tillgångar kommer bolaget att avvecklas genom en frivillig likvidation, då bolagets återstående likvida medel skiftas ut till aktieägarna.
Med anledning av detta införs handelsstopp i aktien tills vidare. Handeln återupptas så snart finansiell information kan lämnas kring försäljningen av verken på fastlandet.
(30 april 2021 Bertil Borglund, VD)

Årsredovisning för 2020
Bokslutet är klart. Det finns som vanligt under flik ’Ekonomi’, där det är en del av Årsredovisning 2020.
År 2020 präglades starkt av Coronapandemin och ett väder som var extremt ogynnsamt för vindkraften. Det regnade kopiöst och vintern var varm. Vattenmagasinen fylldes vilket gjorde att vattenkraften dumpade elpriset. Certifikatpriset sjönk hela året och slutade på 0,2 öre/kWh. Årets resultat blev därför en förlust på knappt 0,8 Mkr efter finansiella poster.
Vår soliditet är hög (66%) och vi har god likviditet (5,1 Mkr), så styrelsen föreslår utdelning med 3 kr/aktie.
(23 feb 2021 Bertil Borglund)

Stor produktion 2020
År 2020 blev ett av våra bästa produktionsår. Se flik 'Vindkraftverk' => 'Våra vindkraftverk'.
(3 jan 2021 Bertil Borglund)

Bolagsstämma 2021
Förra årets bolagsstämma genomfördes digitalt p g a Coronarisken. Nu räknar vi med att vi får tillgång till vaccination under våren och det öppnar upp möjligheten att återgå till att ha stämman 2021 i lokal som vi brukar. Därför väntar vi med stämman tills juni månad, så vi kan träffas och genomföra den på smittsäkert sätt.
Stämman blir tisdag 15 juni 2021 kl 18.00 i Åsaka bygdegård i Trollhättan. Välkomna!
(9 dec 2020 Bertil Borglund)

Delårsrapport för första halvåret 2020
Halvårsrapporten kommer sent i år p g a att vår bokförare
råkade ut för en olycka i somras och blev helt sjukskriven
till 1 sep. Men nu är den klar och finns som vanligt under
flik ’Ekonomi’=>’Delårsrapporter’.
Som framgår av rapporten ligger vi ”i halvtid” på ett resultat-
minus på knappt 1,1 Mkr. Jag har goda förhoppningar om att
vi rätar upp resultatet under andra halvåret, så att vi även i
år når ett plusresultat. Grunden för min optimism är att
elpriset nu har normaliserats.
(7 sep 2020 Bertil Borglund)

Rapport från 2020 års ordinarie bolagsstämma
För första gången i bolagets historia hölls stämman digitalt i form av ett zoom-möte, för att inte riskera att någon aktieägare skulle bli smittad av Coronaviruset. Det bidrog säkert till att endast 17 aktieägare deltog. Ska man se något positivt i denna mötesform, är det möjligheten för alla aktieägare att delta. Var man bor spelar inte någon roll. Således hade vi t ex tre skåningar med på mötet. Jag menar då skåningar, som bor kvar i Skåne.
Gunnar Ek ledde stämman med sedvanlig ackuratess. Knappt 20 % av bolagets aktier var representerade på stämman. Samtliga styrelsens förslag klubbades igenom med acklamation. Resultat- och balansräkningen fastställdes; styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet; samtliga arvoden lämnades oförändrade och revisorerna omvaldes liksom valberedningen.
Jon-Erik Nordstrand tackade styrelsen för gott arbete under många år liksom Gunnar Ek, som också tackade stämmodeltagarna.
(18 juni 2020 Bertil Borglund)

Ändrad form för bolagsstämman 2020
P g a smittrisken fortfarande är stor genomför vi stämman digitalt som web-möte.
Tid: måndag 15 juni kl 18.00
Anslutning till web-mötet: Se anvisningar i kallelsen, som finns under
flik 'Organisation'=>'Kallelse'=>'Kallelse 2020'
(14 maj 2020 Bertil Borglund)

Ändrad tid och plats för bolagsstämman 2020

Utdelning (ändring av tidigare förslag)
Vinterns extremväder medförde kraftig sänkning av elpriserna. Ovanpå detta kom Coronakrisens ekonomiska effekter, som har sänkt priserna ytterligare, och som bedöms bestå en lång tid framöver. Detta påverkar självklart bolagets lönsamhet mycket negativt. Med anledning av detta föreslår styrelsen, att vi slår vakt om den goda ekonomiska styrka vi har. Vi behåller likviditet i st f att dela ut pengar nu, när våra framtida intäkter är osäkra. När situationen normaliseras, kan vi återgå till att göra utdelningar igen.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2019. 
(27 mars 2020 Bertil Borglund)

Bolagsstämma 2020
Ordinarie årsstämma äger rum onsdag 15 april 2020 kl 18.00 på (Brunnsgården i Alingsås?). Alla våra aktieägare hälsas välkomna!
(28 nov 2019 Bertil Borglund)

Utdelning
Resultatutvecklingen i år har varit mycket bra. Trots en extra amortering på 5 Mkr i år har vi ekonomiskt utrymme för utdelning även nästa år. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 50% till 3 kr per aktie. Som vanligt är det stämman som beslutar.
(28 nov 2019 Bertil Borglund)

Delårsrapport för jan-juni 2019
Resultatet blev nästan 1 Mkr lägre än motsvarande period i fjol. Det beror på att kurserna på certifikat har varit extremt volatila (rört sig kraftigt både uppåt och neråt) de senaste två åren. Eftersom värdet på våra ackumulerade certifikat redovisas i resultaträkningen påverkar det resultatet; i fjol positivt och i år negativt.
Det operativa resultatet, däremot, ökade markant. Från 4,7 Mkr till 7,9 Mkr. En uppgång med 68 %.
Halvårsrapporten finns under flik ’Ekonomi’ => ’Delårsrapporter’.
(10 aug 2019,Bertil Borglund)

Rapport från ordinarie bolagsstämman 2019
Stämman hölls i Åsaka bygdegård i Trollhättan 10 april med 37 närvarande aktieägare. Stämman leddes professionellt av Gunnar Ek. VD berättade om verksamhetsåret 2018, som lämnade ett rekordresultat. Med stöd av det goda resultatet och bolagets solida ekonomi har aktiekursen nu nått upp till 60 kr.
Stämman beslöt göra en utdelning med 2 kr/aktie. VD meddelade också att det nu finns förutsättningar att göra utdelningar varje år. Styrelsen omvaldes i sin helhet liksom valberedningen. VD presenterade erbjudande om en ev nyetablering.
Sammankomsten avslutades med att Rabbalshede kraft berättade om deras förvaltnings- och servicetjänster av vindkraftverk.
(14 april 2019,Bertil Borglund)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma
Under flik 'Organisation'=>'Bolagsstämma' finns nu kallelsen
till årsstämman. Förslag till dagordning, styrelse, utdelning, mm.
(6 mars 2019, Bertil Borglund)

Rekordresultat
År 2018 blev det bästa i bolagets historia. Omsättningen fördubblades och vinsten ökade markant. En anledning till denna sensationella resultatförbättring är våra ackumulerade elcertifikat. Deras värde ökade med 3 Mkr under 2018. Vinsten blev 7 Mkr, vilket motsvarar 6,80 kr/aktie.
Läs vidare under flik 'Ekonomi' =>’Årsredovisning 2018’
(24 feb 2019, Bertil Borglund)

Aktieutdelning
År 2018 har varit vindfattigt, men priserna på såväl el
som certifikat har varit betydligt bättre än de senaste åren.
Detta resulterar i att årets vinst blir så bra, att styrelsen
föreslår en utdelning på 2 kr per aktie.
(21 dec 2018, Bertil Borglund)

Bolagsstämma 2019
Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen 10 april 2019 kl 18.00 i Åsaka bygdegård, Trollhättan (den lokal vi brukar ha). Alla våra aktieägare hälsas välkomna!
(14 dec 2018, Bertil Borglund)  

Delårsrapport för första halvåret 2018
Första halvan av 2018 blev ovanligt intressant för oss vindkraftsägare.
Produktionen blev extremt liten, men det kompenserades av högre
priser på såväl el som certifikat.
Periodens resultat blev drygt 3,3 Mkr, varav 2,4 Mkr avser värdeökning
av våra ackumulerade certifikat. I resultaträkningen särredovisar vi
ackumulerade certifikat, för att görarapporten mer informativ.
Halvårsrapporten finns under flik ’Ekonomi’ =>’Delårsrapport’.
(3 aug 2018 Bertil Borglund)

El- och certifikatpriser har rakat i höjden
Som framgår av halvårsrapporten har både elpriset och
certifikatpriset stigit rejält. Spotpriset på el har stigit till över
50 öre/kWh, och certifikaten har nu nått nivån 20 öre/kWh!
(1 aug 2018 Bertil Borglund)

Handbromsen har släppts
Efter en lång och tålamodsprövande tid med certpriser långt under 10 öre/kWh har handbromsen lossats.
Vid årsskiftet var spotpriset på elcertifikat 6,2 öre/kWh. Under första kvartalet i år hade priset segat sig upp till 10 öre. Tre veckor senare var priset 11 öre. Den 24 april steg priset till 11,4 öre; 25 april till 12 öre och idag, den 26 april, ryckte priset upp till 12,9 öre. På de senaste 3 dagarna har priset alltså stigit med 1,9 öre! (+17%).
Det är detta jag har väntat på. Det är goda nyheter för oss som har en massa certifikat ackumulerade. De ska inte säljas nu. Vi väntar tills priset har stigit en bra bit till. Det finns underliggande faktorer som driver priset.
(26 april 2018 Bertil Borglund)

Rapport från stämman 2018
Ordinarie årsstämma hölls i Alingsås 11 april. Den var -
som vanligt - välbesökt. 45 aktieägare deltog i stämman
på plats och tre via ombud. 25 % av aktierna var representerade.
Gunnar Ek ledde stämman.
VD föredrog årsredovisningen, som visar ett resultat efter skatt
på 1 162 915 kr. VD belyste också den aktuella marknads-
situationen och gav sin version om framtiden för bolaget.
Hela styrelsen omvaldes. Valberedningen – Jan-Olof Börjeson,
Bengt Sernestrand och Gunnvi Crona – omvaldes också.
Jan-Olof utsågs till sammankallande.
Efter ett gemytligt kaffesamkväm avslutades mötet med att
Hans-Olof Nilsson berättade om sitt framtidshus, som redan nu
funnits i tre år. Han visade - mycket pedagogiskt - hur han kan
klara husets och bilarnas elförsörjning utan tillgång till elnätet.
Det gör han med hjälp av solceller och solfångare. Den solel
som inte används direkt omvandlas till vätgas, som utgör
energilager för som mest sju månaders elbehov för familjen!
(13 april 2018 Bertil Borglund)

Kallelse till bolagsstämma 
Nu finns kallelse till stämman under flik 'Organisation'=>'Bolagsstämma' Där finns också förslag till beslut, valberedningens förslag mm
(1 mar 2018 Bertil Borglund)

Årsredovisning för 2017
Trots rekordlåga priser på elcertifikaten, visar bokslutet ändå positivt resultat. Vinsten blev drygt 1,1 Mkr, vilket motsvarar 1,13 kr/aktie. Substansvärdet är 37,94 kr/aktie. Avkastningen på eget kapital var 2,97%, och på totalt kapital 2,10%.
Bolagets ekonomi är solid. Vårt egna kapital är 36,9 Mkr. Läs vidare under flik 'Ekonomi' =>’Årsredovisning 2017’
(22 feb 2018 Bertil Borglund)

Nytt förvärv
År 2016 köpte vi 50 % av ett nytt Enerconverk, E82 a` 2,3 MW, i Önnarp i Trelleborgs kommun. Verket har producerat över förväntan. Lönsamheten har varit god. Det har därför varit lockande att förvärva resterande del av verket.
Nu har det lyckats. Affären är genomförd. Den 31 jan 2018 blir vi ägare till hela verket. Fr o m 1 feb resultatförs hela verket på Älvsborgsvind AB.
(28 jan 2018 Bertil Borglund)

Bolagsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen 11 april 2018 kl 18.00 på Brunnsgården i Alingsås (den lokal vi brukar ha). Alla våra aktieägare hälsas välkomna!
(8 dec 2017 Bertil Borglund)

Halvårsrapport
Delårsrapporten för första halvåret finns nu under fliken ’Ekonomi’
=>’Delårsrapport’.
Det möjliga resultatet hade blivit mycket bättre, om det inte varit
för att prisutvecklingen på certifikaten rasade från 12 öre/kWh vid
årsskiftet till 5,5 öre i juni.
Resultatet har påverkats på två sätt.1) Våra ackumulerade certifikat
har tappat drygt 0,5 Mkr i värde.2) Under detta halvår har vi bara sålt
certifikat från ett av våra verk, p g a det miserabla priset. Övriga har
ackumulerats.
Om certifikatpriset återhämtar sig -vilket styrelsen tror- förbättras
kommande resultatrapporter i den grad återhämtningen sker.
Elpriset -däremot- har legat på en acceptabel nivå.
Produktionen har varit normal.
Halvårsrapporten visar att vi har starkt kassaflöde och god likviditet.
(15 aug 2017 Bertil Borglund)

Ordinarie årsstämma 2017
Bolagsstämman utgjordes av 40 aktieägare, som
representerade drygt 29% av aktiestocken.  
VD berättade om verksamhetsåret, som resulterade
i en vinst på 584 376 kr.
Hela styrelsen fick förnyat förtroende. Till valberedning
valdes Jan-Olof Börjesson, Gunnvi Crona och Bengt
Sernestrand. Stämmoförhandlingarna klarades av på
en timme. Därefter informerade VD om situationen på
elcertfikatmarknaden, mm.
Efter kaffesamkvämet talade Peter Andrén om solceller,
speciellt för privat bruk.
(13 april 2017 Bertil Borglund)

Kallelse till bolagsstämma 
Datum: 5 april 2017 kl 18.30 
Plats: Åsaka bygdegård, Trollhättan 
Hela kallelsen med förslag finns 
under fliken 'Organisation'=>'Bolagsstämma'
(22 feb 2017 Bertil Borglund)

Årsredovisning för 2016
Bolaget redovisar fortsatt vinst, trots motvind för branschen.  
Årsredovisningen för 2016 finns nu under flik ’Ekonomi’.
(22 feb 2017 Bertil Borglund)

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen för 2016 finns nu under 'Bolaget => Förvaltningsberättelse'.
När bokslutet har reviderats kommer hela årsredovisningen in på sajten.
(13 feb 2017 Bertil Borglund)

Bra avslutning på året
November och december gav bra produktion. Mässingberget,
t ex, noterade månadsrekord i dec med 854 MWh. Det räckte
dock inte för att väga upp de svagare månaderna tidigare under året
Uppdaterad statistik finns nu under flik ’våra verk’ =>’produktion’.
(4 jan 2017, Bertil Borglund)

Aktuella mailadresser
Några gånger per år skickar jag massmail till våra aktieägare med aktuell informationoch meddelanden. Jag hoppas nå så många som möjligt på det sättet.
När jag den 20 dec skickade massmail till våra aktieägare, var det en hel del som inte kom fram. Orsaken är oftast att man bytt e-postadress, eller att mailboxen är full. 
Jag skulle uppskatta om ni, som inte fått decembermailet, meddelar mig aktuell e-postadress.
Helst via mail till borglund.bertil@gmail.com

Tack på förhand!
( 20 dec 2016, Bertil Borglund)

Bolagsstämma
Ordinarie årsstämman blir onsdagen den 5 april 2017 kl 18.30
i Åsaka bygdegård, Trollhättan. Alla våra aktieägare hälsas välkomna!
(12 dec 2016, Bertil Borglund)

Elpriset rör på sig
I nov fick vi elpriser som vi inte sett till de senaste
fem åren. Spotpriset landade på 40 öre/kWh. Orsakerna till den drastiska prisökningen är framför allt 1) låga nivåer i vattenmagasinen,  2) höjt kolpris och 3) avställning av en tredjedel av de franska kärnkraftsreaktorerna p g a säkerhetsbrister.
(5 dec 2016, Bertil Borglund)

Ett tufft halvår
Halvårsredovisningen speglar den prövning vindkraftsbranschen
har utsatts för i år. Elpriserna låg kvar på samma låga nivå som 2015
under jan – maj. Certifikatpriserna har – från en låg nivå (16,5 öre) –
sjunkit med ytterligare 24 % under detta halvår. Dessutom har det
varit ovanligt vindfattigt. Där våra verk står har vinden varit 15 %
under normalnivån.
Under sådana omständigheter är det inte möjligt att få ett positivt
ekonomiskt resultat. I ”halvtid” ligger vi 0,4 Mkr back. Jag hyser dock
gott hopp om att vi ska kunna redovisa vinst även i år, när vi gör
årsbokslut. Följande faktorer ligger till grund för min optimism:

 • Elpriset vände uppåt i juni och ligger fortfarande på en betydligt högre nivå än under årets fem första månader.
 • Certifikatpriset bottnade i juli på 12 öre, och har sedan stigit med 12 %, och det är mycket troligt att prisuppgången fortsätter. Den kraftigt höjda kvotplikten driver priset.
 • Jag räknar med att vinden kommer att vara bättre andra halvåret - och därmed ge större produktion - än första.

Bolagets ekonomi är fortsatt stabil. Soliditeten är över 50 %. Substans-värdet på aktierna är 36 kr/st. Det är 2 kr högre än aktiekursen.
(Bertil Borglund, 22 aug 2016)

Invigning av Önnarpsverket
Fredag 27 maj kl 14 invigs vårt nya vindkraftverk i Önnarp. Eolus VD, Per Witalisson, invigningstalar och klipper bandet. Projektledaren, Thomas Henrysson, berättar om projektet, undertecknad presenterar den andre delägaren till verket, och Eolus bjuder samtliga besökare på förfriskningar.
Verket står i Trelleborgs kommun i orten Önnarp. I området finns två vindkraftparker med tre resp fyra verk. Vårt verk är solitärt, d v s det tronar i eget majestät på den skånska slätten där vinden får fart.
Adressen dit är Torsbovägen. Verket syns bra från vägen mellan Anderslöv och Ystad. GPS x=6147149, y=1350709.
Välkomna!
(Bertil Borglund, 15 april 2016)

Årsstämman 2016
Ordinarie bolagsstämma hölls 12 april i Alingsås, med 38 aktieägare närvarande. VD föredrog årsredovisningen, som redovisar en vinst på 705 422 kr trots rekordlåga priser på el och certifikat under året som gått.
Stämman beslutade om bolagets strategi för 2016-2022 samt valde ny styrelse. Avgående ledamöterna Bengt Sernestrand och Ulf-Göran Andersson avtackades med blommor och liten present. Ny ordinarie ledamot blev Bengt Johansson, Alingsås. Övriga i styrelsen omvaldes. Den nya valberedningen utgörs av Jan-Olof Börjesson, Ove Finndin och Gunnvi Crona, med Ove som sammankallande.
Efter stämman bjöd bolaget på fika och därefter talade Rickard Bern från Alingsås Energi om el- och certifikatmarknaden.
(Bertil Borglund, 15 april 2016)

Önnarpsverket är igång.
En månad försenad kom provdriften igång. Starten skedde veckan
före påsk. Påskafton besökte jag platsen och tog den bild, som
finns under 'Våra vindkraftverk' =>.'Projekt'. När jag gick av bilen
utanför verket, hörde jag inte verket - trots att det var igång i den
svaga vinden - men väl lärkan, som drillade över verket.
(Bertil Borglund, 28 mars 2016)

Kallelse till bolagsstämma
Datum: 12 april kl 18.30
Plats: Brunnsgården, Alingsås
Hela kallelsen med förslag finns
under fliken 'Organisation'=>'Bolagsstämma'

Årsredovisningen för 2015
Stark energi men svagt ekonomiskt utfallblev.  Det är
sammanfattningen av året som gick. Ta del av hela
redovisningen under fliken ’Ekonomi’ => ’Årsredovisning’.
(19 feb 2016 Bertil Borglund)

Rekordår
2015 blev ett rekordår. Vår elproduktion ökade med drygt 20 % jämfört med 2014 och samma verk som då. Om vi lägger till produktionen från vårt nya verk på Mässingberget, var ökningen 79 %.
2015 blev ett rekordår även för elpriset, men tyvärr i negativ mening (för oss elproducenter). Man får gå tillbaka ända till år 2000 för att hitta ett lägre pris. Spotpriset 2015 var endast 20,6 öre/kWh. Detaljerad information finns under resp flik.
(Bertil Borglund 12 jan 2016)

Önnarp
Nu är etableringen av ett nytt vindkraftverk i Önnarp igång. Det blir ett Enercon 2,3 MW. Önnarp ligger i Trelleborgs kommun, 5 km från den skånska sydkusten i slättlandskapet. Ny väg är anlagd och fundamentet är på plats. I dec ska verket vara på plats och i jan ansluts det till elnätet. Provdrift blir det i feb och i mars ska vi överta vår del av verket, som är 50%.
Några bilder från markarbetena finns under fliken 'Vindkraftverk'.
(Bertil Borglund, 28 okt 2015) 

Datum för nästa ordinarie bolagsstämma
2016 års ordinarie stämma kommer att hållas i
Alingsås tisdagen den 12 april kl 18.30.
(Bertil Borglund 20 okt 2015)

Invigning av Mässingberget
Den 17 juni invigdes den nya vindkraftsparken på Mässingberget. Örjan Hedblom och undertecknad representerade Älvsborgsvind AB. När vi i bil närmade oss Mässingberget, såg vi att alla 11 verken snurrade på som de ska, c:a 600 m ö h. C:a 200 personer hade samlats i den niogradiga försommarvärmen förstärkt av 6 m/s från sydväst för att vara med om invigningen. Olle Moraeaus med spelmän underhöll med dalainspirerad musik. Orsa kommuns fullmäktigeordförande klippte bandet, OX2’s representanter informerade om projektet och de som ville fick åka upp i verken.
De 11 verken beräknas producera 76 000 000 kWh/år, vilket försörjer 16 200 hushåll med el.
(Bertil Borglund, 18 juni 2015)

Årsstämman 2015
40 aktieägare deltog i årets stämma 14 april i Trollhättan. Förvaltningsberättelsen och bokslutet föredrogs av VD och fastställdes av stämman. Strategiplanen antogs. Styrelsen omvaldes med undantag för Tomas Stalfors, som avsagt sig sitt uppdrag. Sven Erik Borglund valdes in som ny ledamot. Efter stämman talade Lars Åkeson om utvecklingen inom sol- och vindkraft.      
(Bertil Borglund, 20 april 2015)

Deklarera investeraravdraget!
Skatteverket har inte förtryckt avdragsbeloppen på deklarationsblanketten. Alla som investerat i emissionen 2014 måste själv begära avdraget i sin självdeklaration för att inte gå miste om skattereduktionen. En liten deklarationshandledning finns under flik Ekonomi => Investeraravdrag, för den som vill ha lite hjälp.
(Bertil Borglund 2 april 2015)

Mässingberget igång
Vårt nya verk på Mässingberget i Orsa har startat. Den 3 dec började provdriften. Den 19 dec tar vi över verket. Då börjar verket att producera åt oss. Det är en månad tidigare än beräknat. Entreprenören, OX2, har skött etableringen bra! Enl. entreprenören ska verket kunna producera 6450 MWh/år.
(9 dec -14, Bertil Borglund)                                     

Högsta kreditbetyg
Intrum Justitia bedömer kreditvärdigheten för svenska aktiebolag. Knappt 3 % av de svenska aktiebolagen har i år tilldelats högsta betyget. Älvsborgsvind AB tillhör denna exklusiva skara!  Jag erbjöds idag att få köpa ett diplom, som dokumenterar detta, för 19 000 kr. Jag avböjde, vilket förvånade Justitias representant. Jag förklarade för honom, att vår solida ekonomi till en del beror på att jag är bra på att tacka nej till sådana här onödiga utgifter.
(17 sep 2014 Bertil Borglund, VD)

Aktieregistreringen klar
Den 10 sep omvandlade Euroclear betalda tecknade aktier (BTA) till aktier. Därmed är samtliga nyemitterade aktier registrerade. En glädjande nyhet är att aktien som börjat handlas igen på Alternativa aktiemarknaden efter emissionen behåller samma kurs som före emissionen, dvs 37 kr. Det är anmärkningsvärt högt, eftersom de nyemitterade aktierna såldes för 31 kr. Omsättningen var liten; endast 500 aktier bytte ägare.
(17 sep 2014 Bertil Borglund, VD)

Redovisning av nyemissionen maj-juni
2014 i Älvsborgsvind AB (publ)

Emissionens nominella volym           569.737 aktier
Antal tecknade aktier                            461.777
Teckningsgrad                                       81 %
Teckningskurs                                       31 kr/aktie
Antal nya aktieägare i bolaget            60 st

Specificering:

Antal tecknade aktier med företräde 340.876 (74 %)
Antal tecknade aktier utan företräde 120.901 (26 %)

Emissionsintäkter:

Från aktieteckning med företräde      10 567 156 kr
Från aktieteckning utan företräde        3 747 931 kr
………………
Summa emissionsintäkter               14 315 087 kr
(8 juli 2014 Bertil Borglund VD)                      

En lyckad emission
Vår nyemission inbringade drygt 13,6 Mkr.
Det är ett bra resultat i denna tid, som kännetecknas av motvind för vindkraftsbranschen.
Med detta kapitaltillskott kan vi finansiera 52% av våra två nya investeringar med eget kapital.
Vi vill komma upp i 60% egenfinansiering, så därför har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden till 17 juni.
Memorandumet finns under flik ’Ekonomi’ =>’Emissioner’.
Där finns också anmälningssedel att ladda ner,
’Anmälan av teckning av aktier utan företräde …’
Välkomna att teckna fler aktier!
(Bertil Borglund, 3 juni 2014)

Årsstämman 2014
46 aktieägare deltog i årets stämma 8 april i Alingsås.
De viktigaste besluten som stämman antog, var att vi ska göra en nyemission 7-30 maj och villkoren för denna. Villkoren i sin helhet finns under flik ’Ekonomi’.
Förvaltningsberättelsen och bokslutet föredrogs av VD. Hela styrelsen omvaldes.Efter stämman talade Lars Åkeson om Solceller och marin energi.
(2014 04 14)

Nyemissionsprospekt
Ett memorandum om nyemissionen finns under flik ’Ekonomi’.

Beslut om nyemission våren 2014
Stämman 8 april 2014 beslutade i enlighet med styrelsens förslag, med några justeringar, att en nyemission ska göras våren 2014.

Stämman beslutade att följande villkor ska gälla för nyemissionen:

 1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 11 394 740 kr.
 2. Högst 569 737 nya aktier ska ges ut.
 3. Teckningskursen ska vara 31 kr.
 4. Aktieägare i Älvsborgsvind AB(publ), som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen 25 april 2014, äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna. En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Även andra investerare äger rätt att teckna aktier i emissionen. Företrädesrätten utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie i Älvsborgsvind AB(publ) erhålles en (1) teckningsrätt (TR). En (1) TR berättigar till teckning av (1) ny aktie. Handel med TR kommer att ske 7-16 maj på Alternativa aktiemarknaden. Courtagefritt.
 5. Teckningstiden är 7-30 maj 2014.
 6. Aktier som tecknas utan företrädesrätt, fördelas av styrelsen i första hand till befintliga aktieägare i förhållande till aktieinnehavet på avstämnings-dagen, och i andra hand till nya investerare i proportion till vad var och en har tecknat sig för.
 7. Företrädesaktierna ska betalas direkt när man tecknar, 7-30 maj 2014. Övriga aktier betalas efter besked om tilldelning 5-10 juni 2014.
 8. De nya aktierna ger rätt till utdelning fr o m verksamhetsåret 2014.

Ovanstående beslut om emissionen och dess villkor antogs av årsstämman 8 april 2014.
(10 april 2014 Bertil Borglund VD)

Nytt vindkraftverk
Just nu är det ett gyllene tillfälle att köpa nytt vindkraftverk, eftersom marknaden är hårt pressad av lågkonjunkturen. Priserna har anpassats efter marknadsläget och rådande elpriser, vilket gör att vi nu köper till mycket förmånligt pris. Vi utnyttjar tillfället och köper i år ett nytt Vestasverk på 2 MW, på 95 m torn och med 100 m rotor. Verket ska etableras i år i Orsa kommun på en plats som heter Mässingberget. Beräknad produktion är 6450 MWh per år. Verket beräknas att tas i drift jan 2015.

Nyemission
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 8 april, att vi ska göra en nyemission i vår, för att till största delen kontantfinansiera köpet av det nya verket på Mässingberget. Våra nuvarande aktieägare får naturligtvis företräde till aktierna. Vi föreslår att en gammal aktie ska ge rätt till en ny aktie. Emissionen genomförs 7-30 maj 2014, då aktierna tecknas och betalas. Emissionsbeloppet blir c:a 19 Mkr. Även nya investerare inbjuds till emissionen.

Investeraravdrag
Nytt från 1 dec 2013 är att privatpersoner, som köper nyemissionsaktier i svenskt företag av mindre storlek, får göra avdrag för halva det investerade beloppet i sin skattedeklaration. Skattereduktionen är 30% på avdragsbeloppet. Nettoeffekten blir, att aktieköparen får 15% rabatt på sin investering. Investeraravdraget har införts för att underlätta för nya och mindre företag att skaffa kapital. För att inte denna nya förmån ska missbrukas, finns det ett förbehåll. Om man säljer aktierna under de närmaste fem åren efter köpet, så är man skyldig att återbetala avdraget. (Mer info under flik ’Ekonomi’)

Bygglov i Önnarp
Äntligen har vi fått bygglov för ett 2-3 MW verk i Önnarp, som ligger i Trelleborgs kommun. Den 9 okt kom bygglovsbeslutet. Det betyder dock inte att vi kan påbörja bygget direkt, för - som alltid – kan beslutet överklagas. Innan det har vunnit laga kraft kan vi inte börja. Men 2014 bör vi kunna komma igång

Ordinarie årsstämman 2013
Vår bolagsstämma 9 april i Trollhättan
samlade 45 aktieägare. VD berättade om verksamhetsåret 2012 och redogjorde för bokslutet. Stämman biföll den föreslagna strategiplanen.
Efter kaffesamkväm informerade VD om aktiehandeln på Alternativa; resultatet av effektbegränsningen till 1500 kW på vårt 2 MW verk i Söderbodane samt om el- och
certifikatprisutvecklingen under 2000-talet.
Kvällen avslutades med att Tomas Stalfors
kåserade om biodling.

Årsredovisning för 2012
Rekordlåga elpriser och en extraordinär kostnad på drygt 0,5 Mkr för växellådshaveri, har kraftigt pressat årets resultat.
Trots detta har vi ändå ett positivt rörelse resultat på nära 1,3 Mkr.
Bokslutet i sin helhet och förvaltnings berättelsen finns i årsredovisningen under fliken Ekonomi.

Produktion 2012
Det gångna året var ett normalår produktionsmässigt.
Vi förlorade tyvärr 1,5 mån produktion p g a reparation av havererad växellåda i Viktoria.
Produktionsresultaten finns under flik för resp verk.

Registrering av aktier
Vill du veta hur aktier registreras kan du läsa om det under flik "Bolaget".

 Redovisningen av nyemissionen april  2010(pdf)

 Brev till nya investerare (pdf)

 

 

Sajten uppdaterad 9 dec 2022